analyticstracking

Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk! Wij hanteren een privacyverklaring waarin is opgenomen wat wij doen met uw gegevens!

Omdat het om de opvang van uw kind gaat hebben wij nogal wat gegevens nodig om een plaatsing te kunnen realiseren en om de plaatsingsovereenkomst uit te voeren. De Wet Kinderopvang schrijft voor welke gegevens daarvoor allemaal nodig zijn. Wij vragen onder andere uw adresgegevens, alle mogelijke telefoonnummers waarop u te bereiken bent, de naam van uw huisarts, gegevens van eventuele andere contactpersonen en eventuele bijzonderheden over uw kind bijvoorbeeld allergieën, etc.

Al deze gegevens worden opgeslagen in het kinddossier. Het is belangrijk dat dit dossier up-to-date blijft, zodat wij steeds over de meest recente gegevens beschikken. Een deel van de gegevens wordt in onze computers opgeslagen. Deze gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en zijn niet voor derden inzichtelijk. Alleen medewerkers op kantoor kunnen deze gegevens inzien.
Het deel van het kinddossier welke wij bij de opvanglocatie bewaren bestaat uit gegevens omtrent bereikbaarheid, eventuele bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind.

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop is een aantal uitzonderingen. De belastingdienst is bijvoorbeeld bevoegd om gegevens over de plaatsing van uw kind bij ons op te vragen. Wij zijn bij wet verplicht om deze gegevens te verstrekken. De belastingdienst heeft bij deze informatie uw burgerservicenummer en dat van uw kind nodig. Op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn wij bevoegd om deze gegevens op te vragen en op te slaan.

Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring.